Általános tájékoztatás

Az paradi.online weboldal (a továbbiakban: weboldal) tulajdonosa és üzemeltetője az Albion Square Limited. (a továbbiakban: Tulajdonos).

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

Szerzői jog

A weboldal, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a Tulajdonos kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

A weboldal híranyagai a lapra való hivatkozással idézhetőek.

A weboldalon hivatkozott külső linkek tekintetében az adott oldalon rögzített feltételek az irányadóak.

Védjegyek

A weboldalon használt Paradi Online logo az Albion Square Limited. tulajdonában áll.

A védjegy használatára kizárólag a védjegy jog tulajdonosa jogosult.

Információk

A weboldal semmilyen tartalma nem tekinthető szerződéses ajánlattételnek.

A weboldalon megjelenő információk, adatok, feltételek jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a Tulajdonos felelősséget nem vállal.

A Tulajdonos nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal és az ott található információk használatából, vagy azok használatra alkalmatlan állapotából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából, a weboldal nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.

A Tulajdonos kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a teljes oldalt vagy az oldalak egy részét külön bejelentés nélkül módosítsa, kiegészítse, törölje, vagy a megjelenést ideiglenesen vagy véglegesen megszüntesse.

A Tulajdonos kiemeli, hogy az oldal egyes részei harmadik személyek által készített tartalmakon és információkon alapulnak.

Kapcsolódó honlapok

A weboldal tartalmaz olyan kapcsolódási pontokat (linkek, hivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.

A kapcsolódó honlapokhoz az Albion Square Limited. weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért.

A személyes adatok és az üzleti titok védelme

Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az Albion Square Limited.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Albion Square Limited. – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

Adatkezelési tájékoztatónk elérhető itt.

Az Albion Square Limited. az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást üzleti titokként kezel.

Az Albion Square Limited. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Jogkövetkezmények

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Tulajdonos haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket, legyen az polgári jogi, és büntetőjogi vagy egyéb vonatkozású.

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az erre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Jogi Nyilatkozat megváltoztatása

A Tulajdonos fenntartja jelen Jogi Nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyet saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit.

Cégadatok

Albion Square Limited
71-75 Shelton Street, Covent Garden
London, England, WC2H 9JQ
United Kingdom